POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privantosti ličnosti i podataka

Auto škola Sušić je društvo sa ograničenom odgovornošću sa sedištem u Beogradu, ul Plamira Toljatija 5. Naša firma je osnovana 1992 godine.

  • Puni naziv:Auto škola Sušić L doo Beograd-Novi Beograd
  • Skraćeni naziv: Auto škola Sušić L doo
  • Adresa: Palmira Toljatija 5
  • Pošta i mesto: 11070 NOVI BEOGRAD
  • Region: Grad Beograd
  • Matični broj: 21419699
  • Poreski br.: 111057675

Uslovi korišćenja

Korišćenje internet sajta i/ili mobilne aplikacije društva Auto škole Sušić podleže našim uslovima prihvatljivog korišćenja, koji se nalazi u našim Odredbama i uslovima. Bilo koji proizvodi koji se isporučuju i usluge koje se vrše podležu našim Odredbama i uslovima, Politici brige o klijentima i Opštim uslovima.

Ažuriranja

S vremena na vreme možemo izmeniti ovu izjavu kako bi ona bila u skladu sa zakonskim zahtevima i načinom našeg poslovanja. Redovno posećujte ove stranice kako biste našli najnoviju verziju ove izjave. Ukoliko unesemo bitne izmene u ovu izjavu o privatnosti, obavestićemo vas o tome na našem internet sajtu i putem imejla („Obaveštenje o promeni“).

Internet sajtovi treće strane

Auto škola Sušić vam može dati link za druge internet sajtove. Nismo odgovorni za način na koji internet sajtovi trećih strana rade ili način na koji mogu pokušati da obrade bilo koje podatke o ličnosti koje im pružite. Važno je da ovo razumete i da proverite njihove politike o privatnosti i uslove korišćenja.

Kako štitimo vaše podatke?

Ulažemo odgovarajući nivo resursa radi zaštite sigurnosti i poverljivosti podataka o ličnosti. Nudimo upotrebu softvera za zaštitu komunikacije (poznat pod nazivom „sloj sigurnih utičnica“ ili „SSL“) koji šifrira sve informacije koje unosimo na našu internet prezentaciju pre nego što nam se pošalju. SSL je industrijski standardni protokol šifriranja koji obezbeđuje razumnu zaštićenost informacija od neovlašćenog presretanja; Takođe pratimo stroge sigurnosne procedure prilikom skladištenja i otkrivanja podataka koje nam pružate, kako bismo sprečili neovlašćeni pristup tim podacima; i Preduzimamo sve razumne i odgovarajuće korake u cilju zaštite vaših ličnih podataka, ali ne možemo garantovati bezbednost podataka koje nam otkrivate putem elektronske pošte ili interneta. Kada nam obelodanjujete podatke korišćenjem mobilne aplikacije, obezbedite da vaš uređaj bude siguran. Ne možemo snositi odgovornost za bilo koju pogrešnu upotrebu podataka koja proističe iz neovlašćenog pristupa vašem uređaju.

Čuvanje vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti čuvaćemo sve dok je to neophodno za svrhe za koje su prikupljeni, kao što je objašnjeno u ovoj Izjavi. Kada nam vaši podaci više ne budu potrebni, postaraćemo se da budu otuđeni na bezbedan način. U pojedinim okolnostima, možda ćemo morati da čuvamo vaše podatke o ličnosti tokom dužeg vremenskog perioda, na primer, kada se to od nas traži u skladu sa zakonskim, regulatornim, poreskim i računovodstvenim zahtevima. Ukoliko su vam potrebni podaci o tome kako držimo određene podatke možete nas kontaktirati. U određenim okolnostima možemo čuvati vaše podatke o ličnosti tokom dužeg vremenskog perioda, kako bismo imali tačnu evidenciju o vašoj saradnji sa nama u slučaju bilo kakvih pritužbi ili reklamacija, ili ako razumno verujemo da postoji mogućnost parnice, a u vezi sa vašim podacima o ličnosti ili odnosima sa vama.

Auto škola Sušič

POLITIKA PRIVATNOSTI LIČNOSTI